EKONOMIJA, MARKETING I MENADŽMENT

E001 - BiH proces integracije u EMU
E002 - Interne determinante razvoja malog biznisa u BiH
E003 - Ljudski resursi
E004 - Makroekonomska situacija u BiH
E005 - Planiranje bilansa stanja, bilansa uspjeha i toka trgovine
E006 - Proces istraživanja tržišta i projekt istraživanja
E007 - Ekonomska diplomatija i internet poslovanje
E008 - Financijski menadžment
E009 - Analiza financijskog rezultata
E010 - Analiza osnovnih sredstava
E011 - Bankarstvo
E012 - Bayer kompanija
E013 - Bretonvudski monetarni sistem
E014 - Burze i burzovno poslovanje
E015 - Carine
E015 - Motivacija zaposlenih
E016 - Motivacija
E017 - Mjenice i ček
E018 - Uloga marketinga u poduzeću
E019 - Vizija misija i ciljeva
E020 - Vještina rukovođenja
E021 - Vlastiti posao
E022 - Internet marketing
E023 - Public Relations - odnosi s javnošću
E024 - Politika investiranja
E025 - Investicija
E026 - Just in time - proizvodnja
E027 - Kamata kao cijena novca
E028 - Kvaliteta
E029 - Promocija
E030 - Matematički modeli - Knjaz Miloš
E031 - Migracije
E032 - Devizni sistem, platni bilans, devizno tržište i devizni kurs
E033 - Centralna banka i monetarno reguliranje
E034 - Kanban sistem, sistem “Push-Pull” - Metoda trenutnog zapažanja
E035 - Odljev mozgova
E036 - Ekologija, koncept održivosti razvoja
E037 - Poboljšanje procesa kupovine - prodaje kuće
E038 - Poduzeće
E039 - Pojam i definicija ekonomske diplomatije
E040 - Porezni sistem
E041 - Primjena Portfolijeve metode u komercijali - Portfolijeva metoda
E042 - Vertikalna podjela nadležnosti prema prijedlogu ustava za Europu
E043 - Primarni novac i monetarna politika centralne banke
E044 - Primjena SWOT analize u proizvodnji
E045 - Računovodstvo poduzeća u tranziciji
E046 - Razvoj suvremenog novca
E047 - Rezultati poslovanja i raspodjela
E048 - Sistem informiranja
E049 - Sistem raspolaganja devizama i devizni kurs
E050 - Stabilnost cijena- primarni cilj jedinstvene monetarne politike
E051 - Strategija razvoja poduzeća
E052 - Ekonomska saradnje Srbije i Evropske Unije
E053 - Tokovi novca i krediti
E054 - Ekologija, koncept održivosti razvoja
E055 - Devizni sistem i devizna politika
E056 - Ček
E057 - Carine i uvozni režim
E058 - Burze
E059 - Elektronsko bankarstvo
E060 - Optimizacija proizvodnog procesa
E061 - Tehnološki proces
E062 - Globalizacija
E063 - Strateško planiranje
E064 - Svjetska trgovinska organizacija
E065 - Centralna banka
E066 - Rupert Murdoch
E067 - Bilans kao osnovni finansijski izvještaj
E068 - Tačka pokrića
E069 - Menadžment i menadžment znanja
E070 - Palete i mini load jedinice
E071 - Elektronsko poslovanje
E072 - Elektronsko poslovanje i automatizacija
E073 - E trgovina
E074 - Finansijsko tržište
E075 - Finansijsko tržište 2
E076 - Inflacioni mehanizam i ekonomski rast
E077 - Investicije i ekonomski razvoj
E078 - Istraživanje trižišta
E079 - Međunarodna trgovina
E080 - Međunarodno poslovanje
E081 - Platni bilans
E082 - Pojam, predmet, metoda i ciljevi financijskog menadžmenta
E083 - Privredno okruženje - institucionalni oblici preduzeća
E084 - Bezbijednost BiH na putu ka evropskim integracijama
E085 - Faze strategijskog usmjeravanja organizacije - vizija, misija i ciljevi
E086 - Osnovi menadžmenta
E087 - Monopolistička konkurencija
E088 - Kvalitet
E089 - Analiza osjetljivosti projekata
E090 - Monopolistička konkurencija
E091 - Metode tehničko tehnološkog predviđanja i transfer tehnologije
E092 - Dijamant (Primjer)
E093 - Dijamant (Analiza programa proizvodnje)
E094 - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
E095 - Rubin (Primjer)
E096 - Knjigovodstvo
E097 - Kreativna vizija
E098 - Kreditna analiza i tehnologija kreditiranja
E099 - Međunarodni monetarni fond
E100 - Međunarodni transport i špedicija
E101 - Metode i koraci odlučivanja, primjena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju
E102 - Menadžment i informacioni sistemi
E103 - Ciljevi i instrumenti monetarno kreditne politike
E104 - Motivacija
E105 - Multinacionalne i transnacionalne kompanije
E106 - Naknada kao izvor sredstava
E107 - Obračun troškova sa posebnim osvrtom na kalkulaciju
E108 - Odliv mozgova
E109 - Organiziranje
E110 - Osiguranje
E111 - Osnovni financijski pokazatelji u poduzeću
E112 - Poduzetničke strategije
E113 - Poduzetništvo i ekološka kriza
E114 - Politika Detanta i novi svjetski poredak
E115 - Proces unapređivanja prodaje novih proizvoda
E116 - Produktivnost rada
E117 - Proizvodni proces
E118 - Stavovi građana Splita o prodaji putem Interneta
E119 - Strategijski menadžment i upravljanje procesima
E120 - Stvaranje i poništavanje novca u bankarskom sistemu
E121 - Suština i bitne komponente savremenog sistema menadžmenta
E122 - Sveskan - informacijski sistem (Primjer)
E123 - Tržište novca
E124 - Ugovor o franšizingu
E125 - Upravljačko računovodstvo
E126 - Upravljanje rizicima
E127 - Vođenje kao funkcija menadžmenta, ovlaštenja i odgovornosti, stilovi i teorije vođenja
E128 - W. Edwards Deming
E129 - Modeliranje procesa posudbe knjige u knjižnici
E130 - Software za količinsku input-output analizu u poslovnoj ekonomiji
E131 - E-trgovina vrijednosnim papirima
E132 - Informacije - najdragocjenija roba
E133 - Internet marketing Slovenije i Hrvatske
E134 - Upravljanje projektima uz pomoć kompjutera
E135 - ePDV
E136 - Funkcije menadžmenta
E137 - Spajanje, pripajanje i preuzimanje poduzeća
E138 - Metodologija ciklusa životnog vijeka sistema
E139 - Uticaj kompanijskih vrijednosti i uvjerenja na njen poslovni uspjeh
E140 - Izvori finansiranja (Mala i srednja preduzeća)
E141 - Financijski sistem, instrumentarij i subjekti financijskog sistema
E142 - Funkcija upravljanja u poduzeću
E143 - Kvalitet
E144 - MIS kao funkcionalno područje organizacije
E145 - Upravljanje ljudskim resursima
E146 - Faktori procesa proizvodnje u firmi
E147 - Poslovno odlučivanje
E148 - Kreditni rizik u bankama
E149 - Ekonomika poduzeća kao naučna disciplina
E150 - Inflacija, nezaposlenost i recesija (SAD)
E151 - Marketing miks u hotelijerstvu - primjer
E152 - Monopolistička konkurencija
E153 - Osnove ponude i potražnje
E154 - Podjela nadležnosti prema prijedlogu ustava
E155 - Pojam i vrste poduzetničkih strategija
E156 - Poslovno tržište
E157 - Preduzetništvo i ekološka kriza
E158 - Privatizacija u Hrvatskoj
E159 - Rizici globalizacije
E160 - Strategijski plan razvoja turizma za Novi Zeland 2003.-2006.
E161 - Studija izvodljivosti za Srbiju i Crnu Goru
E162 - Akcionarska drušstva
E163 - Potrošnja i investicije
E164 - Tržište i cijene rada
E165 - Štednja i akumulacija kapitala
E166 - Osnove ponude i potražnje
E167 - Organizacija proizvodnje slatkih proizvoda
E168 - Organizacija
E169 - Upravljanje valutno kreditnim rizikom
E170 - Uloga države u privredi
E171 - Makroekonomija
E172 - Benchmarking - organizacija
E173 - Osiguranje
E174 - Marketing informacijski sistem - MIS
E175 - Marketing plan hotela kao sredstvo razvoja turizma
E176 - Vizni i bezvizni režim u turističkim kretanjima BiH državljana
E177 - Radno mjesto - postajemo li mehanički robovi
E178 - Leasing
E179 - Organizaciona struktura RJ PTT saobraćaja Zrenjanin
E180 - Javni rashodi
E181 - Prestanak privrednih društava
E182 - Osnos s medijima
E183 - Planiranje izvoza
E184 - Posljedice proširenja EU na Zapadni Balkan
E185 - Proces kupovine na primjeru Economic - Vitez
E186 - Prikaz istaknutih berzi
E187 - Uloga marketinga u poduzeću i na tržištu
E188 - Javni dug
E189 - Inteligentni tutorski sustav
E190 - Ekonomika preduzeća kao nauka
E191 - Planiranje bilansa stanja, bilansa uspjeha i toka gotovine
E192 - Bilans stanja i bilans u spjeha
E193 - Organizacijske strukture
E194 - Trgovački sud Republike Hrvatske
E195 - Rad na crno - kao oblik organiziranog kriminaliteta
E196 - Ministarstva RH
E197 - Vanjski čimbenici
E198 - Troškovi
E199 - Marketing plan hotela kao sredstvo razvoja turizma
E200 - Marketinško istraživanje
E201 - Politika cijena u energetskom sektoru i uticaj cijena energenata na privredni razvoj RH
E202 - Proces i funkcije menadžmenta
E203 - Novac
E204 - Promocija
E205 - Analiza spoljšnjeg i unutrašnjeg okruženja
E206 - Fiksni i varijabilni troškovi na primjeru poduzeća
E207 - Investicije i potrošnja
E208 - Norveška i Japan
E209 - Oportunitetni trošak
E210 - Organizacione strukture elektroprivrede HZ HB
E211 - Osnivanje nevladine organizacije
E212 - Preduzeće i klasifikacija preduzeća
E213 - Tržište i cijene (primjer - rad)
E214 - Uvozne kvote i carine
E215 - Marketinško komuniciranje u trgovini
E216 - Strategijski menadžment (2)
E217 - Analiza strateških elemenata informatičke tvrtke (konkurentnost)
E218 - Brend marke
E219 - Ekonomika poduzeća
E220 - Analiza konkurentnosti poduzeća
E221 - Efekti brendiranja
E222 - Analiza rentabilnosti
E223 - Devizni kurs
E224 - Izvori financiranja
E225 - Vrste banaka
E226 - Banke
E227 - Mjerenje zadovoljstva kupaca
E228 - Mjerenje zadovoljstva kupaca na primjeru firme
E229 - Prava dioničara
E230 - Politika dividendi
E231 - Javno dobro
E232 - Postupak pokretanja preduzeća u BiH
E233 - Osnovne vrste bankarskih garancija
E234 - Primjer plana nabave
E235 - Financiranje ekonomskih funkcija države
E236 - Teorije i prakse menadžmenta
E237 - Potrošnja i investicije
E238 - Trošarina na naftne derivate u poreznom sustavu Republike Hrvatske
E239 - Korporativno upravljanje
E240 - Strategijski menadžment
E241 - Pakovanje, skladištenje i distribucija finalnih proizvoda
E242 - Bilans uspjeha na primjeru poduzeća
E243 - Marketing logistika
E244 - Dionički-akcionarski kapital
E245 - Uloga prodavača u komunikaciji s kupcima
E246 - Obilježja preduzeća


PRAVO

P001 - Usporedni pregled pojmova ugovora o uslugama
P002 - Izborni sistem u BiH
P003 - Zloupotreba platnih kartica
P004 - Ustav SAD-a
P005 - Rimska porodica
P006 - Osnove privrednog prava
P007 - Pravo zaloge na pokretnim stvarima
P008 - Osnove imovinskog prava
P009 - Stvarno pravo i stvari
P010 - Izvori radnog prava sa osvrtom na podzakonske akte
P011 - Porodično pravo - Stephan Gilmore
P012 - Opći uslovi zaključenja obligacionih ugovora
P013 - Odnosi između društvenih normi, morala, običaja i prava
P014 - Radni odnos
P015 - Međunarodno krivično pravo
P016 - Zabrana reformatio in peius
P017 - Zabrana reformatio in peius i alibi
P018 - Medžunarodni sud pravde
P019 - Ljudska prava - RH
P020 - Ljudska prava - BiH
P021 - Pravo zaloge na pokretnim stvarima
P022 - Vrste radnih odnosa
P023 - Državljanstvo, boravište i prebivalište kao veza u međunarodnom pravu
P024 - Filozofija Tome Akvinskog - Prirodni zakon
P025 - Lični elementi oporezivanja
P026 - Pravo na zaštitu biljnih sorti
P027 - Ustupanje ugovora
P028 - Upravni akti
P029 - Zaključivanje međunarodnih ugovora
P030 - Izvršenje strane kaznene presude
P031 - Zaštita prava na intelektualno vlasništvo
P032 - Načela parničnog postupka


INFORMATIKA

I001 - E-pošta
I002 - Upravljanje projektima uz pomoć kompjutera
I003 - Internet rad na daljinu
I004 - Elektronska trgovina
I005 - Linux
I006 - Kripografija, simetrični i asimetrični algoritmi
I007 - Razvoj elektronskog poslovanja i web dizajn
I008 - Data mining
I009 - CorelDraw (ToolBox)
I010 - Elektronska razmjena podataka, EDI
I011 - Informacijski sistem
I012 - Informacioni sistem za upravljanje razvojem proizvoda i tehnologije
I013 - Internet i servisi na intenetu
I014 - Model virtualnog trgovačkog centra
I015 - Informacijski podsistem za planiranje resursa
I016 - Bežični internet pristup
I017 - Baze podataka (Robno poslovanje)
I018 - Opća šema informacijskog sistema
I019 - Proizvodni i informacijski sistemi
I020 - Računarske mreže
I021 - Upravljanje informacijskim resursima
I022 - Peer-2-Peer mreže
I023 - CSCW i NetMeeting
I024 - Virusi i antivirusni programi
I025 - Ink Jet štampači
I026 - Internet servisi
I027 - Excel
I028 - Mrežni hardware
I029 - Pametne kartice
I030 - Prihvatanje virtualnih prodavnica od strane potrošača - Teoretski model i važni faktori uspjeha virtualnih prodavnica
I031 - Virtualna stvarnost
I032 - Usporedna analiza on-line sistema plaćanja
I033 - PPTP na TCP IP mrežama
I034 - E-mail
I035 - SQL
I036 - Adobe Dreamweaver
I037 - Primjena računara u obrazovanju
I038 - LCD projektori
I039 - TELNET
I040 - Compaq vs IBM
I041 - Windows Vista
I042 - PC kao kućna telefonska centrala
I043 - Operacijski sustav Windows
I045 - Modem
I046 - FTP
I047 - Skeneri
I048 - Računarske mreže
I049 - Algoritmi za pronalaženje najkraćih putova u mreži
I050 - Hardver
I051 - Uvod u programiranje
I052 - SQL (Structured Query Language)
I053 - Operacijski sustav - Linux
I054 - Kašnjenja u mrežama sa komutiranjem paketa
I055 - Društvene mreze


MATEMATIKA

MT001 - Matematika 1
MT002 - Matematika 2
MT003 - Zlatni presjek 1
MT004 - Zlatni presjek 2
MT005 - Zlatni presjek 3
MT006 - Matematika stare grčke kulture
MT007 - Uloga geometrije u otkrivanju i opisivanju svijeta
MT008 - Pojam trigonometrijskog broja i primjeri primjene u geometriji
MT009 - Tetivni i tangentni četverouglovi
MT010 - Talesova teorema
MT011 - Rene Dekart
MT012 - Problem kvadrature kruga
MT013 - Primjene podudarnosti
MT014 - Primjena geometrije u računarstvu
MT015 - Pravougli trougao u euklidskoj geometriji
MT016 - Podudarnost i primjena podudarnosti
MT017 - Pjer de Ferma
MT018 - Pitagorina teorema
MT019 - Pitagora
MT020 - Piramida
MT021 - Osnove geometrije 1
MT022 - Osnove geometrije 2
MT023 - Obrtna tijela
MT024 - Matematička logika
MT025 - Leonard Paul Ojler
MT026 - Krug i njegova svojstva
MT027 - Krug
MT028 - Kolijevka geometrije i astronomije - Egipat i Mezopotamija
MT029 - Istorija matematike kroz razvoj broja PI
MT030 - Greške velikih matematičara
MT031 - Blek Šols diferencijalna jednačina
MT032 - Baricentar
MT033 - August Ferdinand Möbius
MT034 - Arhimed 1
MT035 - Analitička geometrija u prostoru - Prava i ravan
MT036 - Fazi brojevi i principi proširenja
MT037 - Vjerovatnoća
MT038 - Beta funkcija u tehnici mrežnog planiranja - matematske metode u ekonomiji
MT039 - Grafička metoda linearnog programiranja
MT040 - Krug i njegova svojstva
MT041 - Kurt Gedel - genije i čudak
MT042 - Kvadratne jednačine
MT043 - Kvadratrisa (Kvadratura kruga)
MT044 - Leonard Ojler
MT045 - Leonard Ojler 2
MT046 - Leonard Paul Ojler
MT047 - Matematička indukcija
MT048 - Matematička indukcija 2
MT049 - Šta je matematika
MT050 - Afina geometrija
MT051 - Životi i djelo G. V. Lajbnica
MT052 - Život i djelo Ruđera Boškovića
MT053 - Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka
MT054 - Antčka geometrija
MT055 - Arabljanska matematika
MT056 - Arapski matematičari
MT057 - Arhimed 2
MT058 - Arhimed i njegov značaj u matematici
MT059 - Arhimedova kvadratura parabole
MT060 - Arhimedova tijela
MT061 - Aristarh sa Samosa
MT062 - Astronomska navigacija i Egipat
MT063 - August Ferdinand Möbius
MT064 - Borba za beskonačnost
MT065 - Broj PI i Fibonaccijev niz
MT066 - Broj PI
MT067 - Brojanje i mjerenje
MT068 - Brojevi
MT069 - Brojevi 2
MT070 - Brojevi 3
MT071 - Brojevi i matematika u Egiptu i Mezopotamiji
MT072 - Deduktivna metoda
MT073 - Dezargov stav
MT074 - Dilema grčkih matematičara
MT075 - Dokazi nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine
MT076 - Doprinosi i uticaji orijenta u matematici
MT077 - Egipatska matematika
MT078 - Elementi kruga
MT079 - Fermaova posljednja teorema
MT080 - Fibonacijevi brojevi i Paskalov trougao
MT081 - Geometrija drevnog Egipta
MT082 - Geometrija horizonta
MT083 - Geometrija i astronomija starog vijeka
MT084 - Geometrija i umjetnost
MT085 - Geometrija kao nauka
MT086 - Geometrija u običajima i vjerovanjima
MT087 - Geometrijski problemi antike
MT088 - Geometrijski problemi u antici
MT089 - Grafovi
MT090 - Grčka matematika
MT091 - Greške velikih matematičara
MT092 - Grupe simetrija pravilnih poliedara
MT093 - Harmonija i matematika u muzici
MT094 - Heronova formula
MT095 - Hromatski broj i popločavanje ravni
MT096 - Ideal matematičkog saznanja i matematika jezika kroz istoriju filozofije
MT097 - Inverzija
MT098 - Približni brojevi
MT100 - Istorija broja nula
MT101 - Matematika Babilona i Kine
MT102 - Matematika Starog Egipta
MT103 - Zenon iz Eleje
MT104 - Simbolika broja u antičkoj Grčkoj
MT105 - Mjerenje površina u antičko doba sa osvrtom na radove Herona iz Aleksandrije
MT106 - Izvod funkcije
MT107 - Izometrijske transformacije euklidske ravni
MT108 - Sličnost
MT109 - Primjena geometrije u začecima astronomije
MT110 - Pravougli trougao u euklidskoj geometriji
MT111 - Transformacije podudarnosti
MT112 - Važnije osobine kruga
MT113 - Koso projektovanje sa posebnim osvrtom na koso projektovanje lopte
MT114 - Izometrijske transformacije euklidske ravni
MT115 - Poligonske površi
MT116 - Primjena geometrije u prirodi i vasioni
MT117 - Pojam geometrije
MT118 - Ideal matematičkog saznanja i matematika jezika kroz povijest filozofije
MT119 - Izometrija Euklidovog prostora
MT120 - Izometrijske transformacije euklidske ravni
MT121 - Izoperimetrijski problem
MT122 - Johan Kepler
MT123 - Kako učiti matematiku 1
MT124 - Kako učiti matematiku 2
MT125 - Kalendar
MT126 - Kolijevka geometrije i astronomije
MT127 - Konusni presjeci
MT128 - Kozmičke pojave
MT129 - Kratak pregled povijesti matematike u Grčkoj
MT130 - Kritika euklidske geometrije
MT131 - Kromatski broj i popločavanje ravni
MT132 - Krug
MT133 - Krug (osnovni elementi i svojstva)
MT134 - Krug i njegova svojstva
MT135 - Kurt Gedel - genije i čudak
MT136 - Kvadratne jednadžbe
MT137 - Kvadratrisa
MT138 - Leonhard Euler
MT139 - Leonhard Paul Euler
MT140 - Matematička indukcija 1
MT141 - Matematička indukcija 2
MT142 - Matematička logika
MT143 - Matematičke mozgalice
MT144 - Matematički dvoboji
MT145 - Matematičko umijeće starih Egipćana
MT146 - Matematika i religija
MT147 - Matematika i zabava
MT148 - Matematika u bilijaru
MT149 - Metodika nastave kroz neka svojstva u geometriji
MT150 - Misterija Fibonacijevog broja
MT151 - Mjere srednjevjekovne Srbije
MT152 - Mjerenje površina od pamtivijeka do danas
MT153 - Model i apstrakcija
MT154 - Motiviranje i podsticanje za učenje matematike
MT155 - Pitagorejci
MT156 - Najranija grčka geometrija - Tales
MT157 - Nastava geometrije
MT158 - Neeuklidska geoemtrija 1
MT159 - Neeuklidska geometrija 2
MT160 - Neke važne teoreme za kurs Osnove geometrije
MT161 - O matematici Starog Istoka
MT162 - O nekim čuvenim geometrijskim problemima
MT163 - O osjećaju za broj
MT164 - O paradoksima u matematici
MT165 - O zavisnostima među veličinama u zadacima
MT166 - Obrtna tijela
MT167 - Odnos stranica i uglova u trokutu
MT168 - Ojlerov problem konstrukcije trokuta i Ojler - Pitagorina teorema
MT169 - Oralni antidijabetici
MT170 - Osnove aritmetike
MT171 - Osnove geometrije
MT172 - Osnovni identiteti u geometriji
MT173 - Oznake brojeva kroz povijest
MT174 - Paralelne prave u ravni Lobačevskog
MT175 - Paralelogrami
MT176 - Paratireoidni hormon
MT177 - Paskalov trokut
MT178 - Pierre de Fermat
MT179 - Piramida i kupa
MT180 - Pitagora
MT181 - Pitagora i Pitagorejci
MT182 - Pitagora i Pitagorina teorema
MT183 - Pitagorina teorema 1
MT184 - Pitagorina teorema 2
MT185 - Pitagorina teorema i još neke važne teoreme planimetrije
MT186 - Pitagorini trouglovi
MT187 - Početak aritmetike
MT188 - Podudarnost
MT189 - Podudarnost i primjena podudarnosti
MT190 - Poenkare i Poenkareov disk model
MT191 - Poenkareov disk model
MT192 - Poliedri (pravilni i polupravilni)
MT193 - Poligonske površine
MT194 - Popločavanje ravni
MT195 - Povijest broja nule
MT196 - Povijest matematike
MT197 - Povijest matematike kroz razvoj broja PI
MT198 - Približni brojevi
MT199 - Primjena geometrije u računarstvu
MT200 - Problem kvadrature kruga
MT201 - Računanje starih Egipćana
MT202 - Računske mašine
MT203 - Rana grčka geometrija - Tales
MT204 - Razloživa i dopunska jednakost - Važne teoreme
MT205 - Razni dokazi Pitagorine teoreme
MT206 - Razvoj grčke matematike - od Talesa do Arhimeda
MT207 - Rene Dekart
MT208 - Sferna planimetrija
MT209 - Sferna trigonometrija
MT210 - Spoznaja o brojevima
MT211 - Svođenje na apsurd
MT212 - Talesov poučak
MT213 - Tetivni i tangentni četvorouglovi
MT214 - Tri geometrijska problema
MT215 - Trigonometrija
MT216 - Trigonometrija arapskih matematičara - Trigonometrijske funkcije
MT217 - Trisekcija kuta
MT218 - Uloga geometrije u otkrivanju i opisivanju svijeta
MT219 - Uloga žena u matematici
MT220 - Vektori
MT221 - Vektori i primjena
MT222 - Vektori u geometriji
MT223 - Vietove veze i njihova primjena
MT224 - Vjekovna spona geometrije i arhitekture - simetrija
MT225 - Zanimljiva geometrija
MT226 - Zašto su uvedeni kompleksni brojevi
MT227 - Zašto učimo geometriju
MT228 - Zlatni presjek
MT229 - Zlatni presjek i Fibonaccijev niz
MT230 - Arhimed 3
MT231 - Blaise Pascal
MT232 - Euklidski prostori
MT233 - Hilbertovi problemi
MT234 - Izometrijske transformacije euklidske ravni
MT235 - Kepler - Poisont-ova tijela
MT236 - Konstrukcije samo sa šestarom
MT237 - Konusni presjeci
MT238 - Kratka povijest broja pi
MT239 - Leonardov um
MT240 - Matematički problemi
MT241 - Kompleksni brojevi u geometriji
MT242 - Konstrukcija pravilnog peterokuta
MT243 - Kružnica
MT244 - Matematika Mezopotamije i Egipta
MT245 - Matematika u književnosti
MT246 - Mjerenje figura
MT247 - Nejednakost aritmetičke i geometrijske sredine
MT248 - Obrtna tijela 1
MT249 - Obrtna tijela 2
MT250 - Osnove trigonometrijske funkcije
MT251 - Pi
MT252 - Prosti brojevi
MT253 - Rješavanje linearnih jednadžbi - nekad i sad
MT254 - Sfera
MT255 - Sličnost trokuta
MT256 - Sta su stari Egipćani znali o matematici
MT257 - Teoretičari proporcija
MT258 - Teorija brojeva i njena zastupljenost u nastavi matematike
MT259 - Vektori


SAOBRAĆAJ

S001 - Interakcija razvitka prometa i razvoja grada
S002 - Logistika pomorskog gospodarstva
S003 - Najčešći uzrok nepolaganja vozačkog ispita
S004 - Pojam i struktura špeditersko logističkih sistema
S005 - Špedicija


MEDICINA

M001 - Os temporale (sljepoočna kost)
M002 - Savjest - pomoć ili prepreka u zdravstvu
M003 - Regulacija šuka (izoglikemija)
M004 - Operacije na klinici za ortopediju i traumatologiju
M005 - Kolesterol i trigliceridi


FILOZOFIJA, PEDAGOGIJA, SOCIOLOGIJA, NOVINARSTVO I KNJIŽEVNOST

F001 - Emocije i pamćenje
F002 - Percepcija perifernih tjelesnih promjena
F003 - Emocije
F004 - Etički aspekti suvremenih tehnologija
F005 - Osobine ljudi koje utječu na obavljanje poslova
F006 - Kognitivna teorija ličnosti
F007 - Društveni sukobi
F008 - Two life options in tennyson's Mariana in the moated grange and Lady of shalot
F009 - Religija
F010 - Globalizacija
F011 - Etika zaštite životne okoline
F012 - Poremećaji ličnosti i ponašanja
F013 - Društvena misao Antičkog perioda
F014 - Javne biblioteke
F015 - Birokratija
F016 - Društvena moć
F017 - Društveni sukobi
F018 - Islam i njegov uticaj na društvo
F019 - Moral
F020 - Nacije i pojam nacija
F021 - Narkomanija
F022 - Pojam sociologije i njen odnos prema drugim društvenim naukama
F023 - Političke partije
F024 - Priroda i rad
F025 - Pojam, predmet sociologije i odnos i njen odnos prema drugim društvenim naukama
F026 - Sloboda ili privid
F027 - Modul učenika
F028 - Uloga države u projektu civilnog društva
F029 - Opća i posebna načela novinarstva
F030 - Djeca kao žrtve zločina
F031 - Intervju
F032 - Organizacija događanja
F033 - Sloboda, jednakost i tolerancija
F034 - Inteligencija i učenje
F035 - Polifonija u romanu Dostojevskog Idiot prema Mihailu Bahtinu
F036 - Socijalni odnosi među djecom tokom zajedničkih aktivnosti
F037 - Tjelesni odgoj
F038 - Učenje i poteškoće u učenju
F039 - Ličnost i prilagođenost vojnoj sredini
F040 - PTSP
F041 - Otežavajuće okolnosti relevantne po sigurnost
F042 - Mediji i rat
F043 - Potreba za identifikacijom kao faktor delikventnosti maloljetnih lica
F044 - Istraživanje rasprostranjenosti rizičnog i delinkventnog ponašanja djece i mladih u urbanim sredinama
F045 - Psiho-socijalni aspekti maloljetničke delikvencije
F046 - Socijalni i emocionalni razvoj djece u dobi od 12-18 godina
F047 - Uloga sektora privatne bezbjednosti u borbi protiv terorizma
F048 - Zlostavljanje djece na Internetu i njihova zaštita
F049 - Slobodno vrijeme i mladi
F050 - Govorne taktike u odnosima s javnošću
F051 - Odnosi s javnošću
F052 - Cjeloživotno učenje i fleksigurnost - pozicija Hrvatske
F053 - Najčešći uzrok nepolaganja vozačkog ispita
F054 - Odnosi s medijima
F055 - Smijeh, zabava, karnevalesknost kao odlike Držićeve renesansne komediografije


ELEKTROTEHNIKA, MAŠINSTVO I RUDARSTVO

EL001 - Geotermalna energija
EL002 - Sistematizacija i označavanje čelika
EL003 - Željezni livovi
EL004 - Analiza govornih sekvenci
EL005 - Analogni komparator vrijednosti
EL006 - Asinhroni motori
EL007 - Autokorelaciona funkcija linijskih kodova
EL008 - Centralna granična teorema
EL009 - Centralni granični teorem
EL010 - DC – PID kontroler u EASY – SOFT-u
EL011 - Dekodiranje kompresijskog koda
EL012 - Eksperimentalno određivanje funkcije raspodjele za dati vektor
EL013 - Ergodičnost
EL014 - Funkcija zajedničke raspodjele
EL015 - Generiranje bijelog i obojenog šuma
EL016 - Identifikacija impulsnog odziva kroskorelacijom ulaza i izlaza
EL017 - Jednodimenzionalna gustoća vjerovatnoće zvuka
EL018 - Jednodimenzionalne i dvodimenzionalne gustine vjerovatnoće slučajnih procesa
EL019 - Kodiranje dugih sekvenci poruka
EL020 - Kompresija podataka – Huffmanov kod
EL021 - Kontinualni i diskretni najbrži porast (pad)
EL022 - Markovljev izvor informacija
EL023 - Markovljevi izvori
EL024 - N-dimenzionalni slučaj - Partan
EL025 - Nekauzalni Wienerov filter
EL026 - Otkrivanje misteriozne raspodjele
EL027 - Prilagodeni filter 1
EL028 - Prilagodeni filter 2
EL029 - Prilagođeni filter u formi transverzalnog filtera
EL030 - Spektralna analiza zvuka na računaru i autokorelaciona funkcija
EL031 - Teorija optimalnih rješenja - Partan metoda
EL032 - Zaštita direktnih strujnih instalacija i neprekidnih napajanja
EL033 - Protočne i minihidroelektrane u funkciji razvoja BiH
EL034 - Solarna energija
EL035 - Prikaz elektroenergetskog sektora u BiH


BIOLOGIJA I EKOLOGIJA

BE001 - Geoekologija – ekologija krajolika
BE002 - Ekosustavi
BE003 - Gospodarenje krajolikom – geoekološko vrednovanje
BE004 - Ekologija i kvaliteta života
BE005 - Ekologija, koncept održivosti razvoja
BE006 - Ekološki problemi Sarajeva
BE007 - Oksidacija biljaka


FIZIKA I HEMIJA

FZ001 - S-matrični element u drugom redu računa perturbacijeza proces anihilacije para elektron-pozitron
FZ002 - Solarne ćelije
FZ003 - Rendgenska astronomija
FZ004 - Osobine i primjena električno provodljivih polimera
FZ005 - Primjene diferencijalnog računa u fizici
FZ006 - Masa i dimenzije jezgre
FZ007 - Hemija riječnih voda
FZ008 - Newtonova metoda


HISTORIJA I GEOGRAFIJA

H001 - Josip Broz Tito
H002 - Život i djelo Ruđera Boškovića
H003 - Fašizam
H004 - Planeta Zemlja
H005 - Asirija
H006 - Benito Mussolini
H007 - Dvije pobjede Georgea W. Busha
H008 - Grad Labin
H009 - Grčko-perzijski ratovi
H010 - Istanbul
H011 - Jonski ustanak
H012 - Misteriozna sudbina Kraljevske biblioteke u Aleksandriji
H013 - Prvi svjetski rat
H014 - Rimsko Carstvo
H015 - Stara Grčka
H016 - Stari vijek
H017 - Uzroci i posljedice drugog svjetskog rata
H018 - Bosna i Hercegovina


MATURSKI RADOVI

MA001 - Prerada drveta - Oglasna tabla
MA002 - Diferencirani oblici društvene svijesti
MA003 - Mjerenje električnih veličina
MA004 - Oznake na kolovozu
MA005 - Polinomi sa cjelobrojnim koeficijentima
MA006 - Ujedinjeni narodi
MA007 - Urbanizacija
MA008 - Web dizajn
MA009 - Izrada oglasne ploče
MA010 - PPTP na mrežama
MA011 - Punjač AA baterija


ESEJI

ES001 - Logistički outsourcing
ES002 - Just in time filozofija proizvodnje
ES003 - Anatomija - Mišići
ES004 - Upala (Inflammatio)
ES005 - Metode manipulacije podacima
ES006 - Medicinska etika
ES007 - Eritrociti
ES008 - Pravljenje i posmatranje nativnog preparata
ES009 - Poremećaj leukocitne loze
ES010 - Ulaganje u vrijednosne papire
ES011 - Huffman-ovo kodiranje
ES012 - Identifikacija sistema pomoću kroskorelacije ulaza i izlaza
ES013 - Investicije
ES014 - Trziste novca
ES015 - Zakon ponude poduzeća
ES016 - Organizacija poduzeća
ES017 - Financijska tržišta
ES018 - Poslovno odlučivanje
ES019 - Unutrašnje kretanje dokumentacije
ES020 - Sarajevska pivara
ES021 - Dugoročna ponuda stanovanja
ES022 - Projektovanje informacionih sistema
ES023 - Ulaganje na tržište dionica
ES024 - Uticaj slobodnog vremena na mlade
ES025 - BiH proces integracije u EMU
ES026 - Stanje i problemi nevladinog sektora u BiH
ES027 - Upravljanje projektima
ES028 - Upravljanje kvalitetom
ES029 - Uloga pravne države u zaštiti ljudskih prva i sloboda manjina
ES030 - Marine projects
ES031 - Ubuntu


DIPLOMSKI RADOVI

DP001 - Tess of the D’Urbervilles as a Wessex Novel
DP002 - Utjecaj i uloga medija u globalizacijskim procesima
DP003 - Strategija razvoja trgovinske marke
DP004 - Primjena tehnika obrade slike u prepoznavanju i klasifikaciji otisaka prstiju
DP005 - Organizacijske strukture
DP006 - Radno vrijeme, godišnji odmor i odsustva


PREZENTACIJE

PR001 - Principi menadžmenta
PR002 - Simulacija računarskih mreža
PR003 - Pasivni solarni sistem, koncentrirana sunčeva energija i njena primjena
PR004 - Grijanje, klimatizacija i solarna energija
PR005 - Vrste sajtova i njihove specifičnosti
PR006 - Toplota koju treba odvesti hlađenjem kod klimatizacije
PR007 - Porez na imovinu u Srbiji
PR008 - Java tehnologije za pristup relacionim bazama podataka u web okruženju
PR009 - Solarna energija
PR010 - Datoteke
PR011 - Mineral iz grupe plagioklasa - Labrador
PR012 - Sistemi centralnih grijanja
PR013 - Vodka
PR014 - Koligativne osobine
PR015 - NetMeeting
PR016 - Vezivanje solarnih kolektora u sistem
PR017 - Evolucija mobilne telefonije
PR018 - Bitnost lokacije za poduzetništvo
PR019 - Bitnost lokacije za poduzetništvo (Hoteli u Sarajevu)
PR020 - Kako je spašen Continental
PR021 - Organizacioni charts
PR022 - Demografska statistika
PR022 - Preduzetništvo
PR023 - Finansije i računovodstvo
PR024 - Izvori financiranja (Mala i srednja preduzeća)
PR025 - Gnoseologija - učenje o saznanju svijeta
PR026 - Kulture
PR027 - Ljudski resursi
PR028 - Porez i poreski sistemi u BiH
PR029 - Pravni aspekti u poduzetništvu
PR030 - Planiranje
PR031 - Željeznice F BiH
PR032 - Paratireoidno hormon
PR033 - Asinhroni motori
PR034 - Centralna granična teorema 1
PR035 - Centralna granična teorema 2
PR036 - Dekodiranje kompresijskog koda
PR037 - Globalno izvješće o konkurentnosti i Hrvatska
PR038 - Identifikacija impulsnog odziva kroskorelacijom ulaza i izlaza
PR039 - Identifikacija sistema autokorelacionom funkcijom
PR040 - Kauzalni Vinerov filter
PR041 - Komparator analognih vrijednosti
PR042 - Nova era marketinga
PR043 - Paratireoidni hormon
PR044 - Projektiranje digitalnih sistema
PR045 - Specificnost marketing usluge
PR046 - Stacinarni slučajni procesi, autokorelacione funkcije i spektralne gustine
PR047 - Tržište rada u Hrvatskoj - prosinac 2006.
PR048 - Uloga prometa u povezivanju emitivnih i receptivnih turističkih trzista
PR049 - Zapošljavanje u turizmu
PR050 - Pojam i razvoj interneta
PR051 - Krizni menadžment
PR052 - Analiza slučaja - djeca kao žrtve zločina
PR053 - Analiza tržišta i strategija marketinga - Unis tvornica bicikala Lasta Ilidža
PR054 - Menadžment u multinacionalnim kompanijama
PR055 - Razvoj informacionog sistema
PR056 - Izlazni uređaji i naprave
PR057 - Globalizacija
PR058 - Informacioni sistem
PR059 - Kompetencije menadžmenta i centralno motivisanje
PR060 - Uticaj slobodnog vremena na mlade
PR061 - HTML 5
PR062 - Instalacija Ubuntua 10.04 - Lucid Linux
PR063 - Ličnost i prilagođenost vojnoj sredini
PR064 - Marketing logistika
PR065 - Pojam i struktura špeditersko logističkih sistema
PR066 - Učenje i poteškoće u učenju
PR067 -Video tehnologija
PR068 - Analiza konkurencije poduzeća
PR069 - Objektno orijentirane baze podataka